Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov- GDPR

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: LaLi s.r.o.
Ďumbierska 24
97411 Banská Bystrica
tel.: +421940903727
info@lacelingerie.sk
lacelingerie.sk

IČO: 50221728
DIČ: 2120214459
SK08 0200 0000 0036 5529 4453

Informácie o spracúvaní osobných údajov:

Spracúvame o Vás len bežné osobné údaje, nikdy nie citlivé osobné údaje (osobitné kategórie osobných údajov).

Tieto bežné osobné údaje zahŕňajú najmä Vaše meno, priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo, aby sme Vám mohli zaslať tovar, ktorý ste si objednali, alebo sa s Vami v prípade potreby mohli skontaktovať.

Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy/ objednávky.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám, pretože ich považujeme za citlivý a dôverný údaj a takým spôsobom s nimi aj narábame. Poskytnúť ich musíme len štátnym orgánom na základe platných zákonov alebo právoplatných súdnych alebo úradných rozhodnutí v súlade s legislatívou.

Vaše osobné údaje uchovávame len dovtedy, pokým je platná naša obchodná zmluva (máte právo na reklamáciu).

NEWSLETTER

Správcom osobných údajov je spoločnosť uvedená v bode II týchto podmienok.

Vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s prihlásením sa k odberu newslettera sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

a) plnenie zmluvy o poskytovaní Newslettera - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. nutnosť plniť uzavretú zmluvu (Podmienky služby newsletter) - zasielať vám e-mailové správy alebo prostredníctvom sms, mms, push alebo messengera s analogickou aplikáciou priradenou priamo na vaše telefónne číslo (napr. Messenger, WhatsApp), atraktívne reklamy a ponuky (zľavy). Samozrejme sa môžete z odberu newslettera kedykoľvek odhlásiť.

b) marketingové, analytické a štatistické činnosti správcu alebo ich partnerov (tretích strán uvedených v bode 11 Podmienok súborov cookies) alebo iných tzv. tretích subjektov, s ktorými spolupracujeme, napr. predkladáme vám reklamy a ponuky (zľavy), prispôsobené vašim záujmom na základe profilovania (zjednodušeným spôsobom analyzujeme vašu aktivitu (napr. históriu vašich nákupov a správania sa na našom webe), aby sme sa mohli lepšie prispôsobiť nielen konkrétnym obecným skupinám našich zákazníkov, ale aj vašim preferenciám)). Naše akcie však významne neovplyvnia vaše rozhodnutia, napr. rozhodnutie o nákupe - právny základ: čl. 6 ods. 1 f) GDPR t. j. právne opodstatnený záujem správcu alebo tretej strany;

c) ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre prihlásenie sa k odberu Newslettera.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na realizáciu zmluvy (odstúpenie z newslettera), vznesenie námietok a po dobu stanovenú zákonom (napr. o daniach a účtovníctve), pokiaľ z ich uloženia nevyplýva dlhšia doba pre prípad eventuálnych reklamácií po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä občianskym zákonníkom, alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich oprávnených záujmov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

Informácie o príjemcoch osobných údajov boli podrobne popísané v bode VI týchto podmienok.

Informácie o eventuálnom poskytnutí vašich osobných údajov tretím krajinám (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) boli podrobne popísané v bode VII týchto podmienok. 

Práva, ktoré vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov boli podrobne popísané v bode VIII týchto podmienok.

Ďalej máte právo na:

- prístup k údajom;
- opravu osobných údajov;
- vymazanie (po uplynutí zákonnej lehoty);
- obmedzenie spracúvania;
- prenosnosť osobných údajov;
- podanie sťažnosti.

 

Bližšie informácie k Vašim právam nájdete v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.